smarttec_logo_final (1)

Terms & conditions

SmartTec Nordic A/S - Salgs- og leveringsbetingelser   (DK edition)
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med vor ledelse. Ingen andre er bemyndiget til at acceptere, bekræfte eller ændre en ordre, give til sikringer, løfter eller garantier på vore vegne. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle øvrige salgs- og leveringsbetingelser som der matte være henvist til, tilbudt eller De har fået forståelsen af ved forhandling eller på anden måde I forbindelse med handel mellem os med reference til de varer som relaterer sig til bestillingen. Uden præjudice til det generelle I det forudgående, er vi ikke bundet til nogen standart betingelser eller af Dem trykte betingelser i nogle af Deres dokumenter. Følger De råd og vejledning givet af os, vor medarbejdere eller forhandlere angående oplagring, applikationen eller brug af varen, og denne ikke er givet skriftligt, er det helt Deres egen risiko og vi kan ikke gøres ansvarlig. Der kan ikke gøres ansvar og erstatningspligt gældende overfor SmartTec Nordic A/S, såfremt et sådant råd eller en vejledning ikke er bekræftet skriftligt til Dem fra os. 

1. Produkt information 
Alle oplysninger og data, herunder tekniske beskrivelser og illustrationer, som findes i produktinformationsmateriale, prislister o.lign. er alene bindende i det omfang, de skriftligt er bekræftede i særskilt henvendelse til køber. Konkrete anvendelseseksempler er uden garanti for funktionsdygtighed og krænkelse af tredjemands eventuelle rettigheder. Bistand med oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder er udelukkende en service, som SmartTec Nordic A/S ikke har noget ansvar for. SmartTec Nordic A/S gør alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at sikre, at beskrivelserne er nøjagtige, men henholder sig til de eventuelle oplysninger, som leverandørerne måtte have tilvejebragt, og påtager sig intet juridisk ansvar ifølge love, bestemmelser eller på anden måde, for nogen som helst fejl eller udeladelse i de pågældende beskrivelser, uanset om denne skyldes en forsømmelse fra firmaets side eller har en anden årsag. Firmaet kan foretage ændringer af varerne som en del af et forbedringsprogram eller for at sikre overholdelse af gældende lov. 

2. Tilbud, ordre og accept. 
Købers ordrer og bestillinger er først bindende for SmartTec Nordic A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er ikke bindende, medmindre andet er angivet. 
Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne, til de priser, som er anført i det på leveringsdagen gældende katalog. Priser er angivet i lokal valuta og er eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt eventuelle gebyrer. Tilbud, som med hensyn til enten produkter, priser eller andre vilkår, afviger fra de i katalog/web-shop indeholdte, er gældende 30 dage fra afgivelsesdagen, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. For så vidt angår alle tilbud og oplyste priser tages forbehold for ændringer og udsving i indirekte skatter, afgifter, toldsatser, valutakurser samt forhold af tilsvarende art. Dette gælder også efter at tilbud og ordre er accepteret. 
3. Leverings- og betalingsbetingelser 
Såfremt at intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er leveringen på den sidste dag den pågældende uge, og som hermed anses for rettidig levering. Ordre bestående af flere linier leveres som udgangspunkt samlet. I tilfælde hvor leverancen opdeles på kundens opfordring faktureres ekstra fragtomkostninger til kunden. 
SmartTec Nordic A/S kan kræve at udskyde leveringstiden i følgende tilfælde: 
a) Ved forandringer i ordren, som kræves af køber. 
b) Ved forsinkelser i leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre. 
c) Og er under ingen omstændigheder ansvarlig for hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure, jfr. Købelovens §24. 
d) Ved forsinkelse som skyldes forhold hos producenten af vare eller ydelser der indgår i leverancen, og som sælger ikke var eller kunne være vidende om ved aftalens indgåelse. 
På samme måde kan SmartTec Nordic A/S ikke holdes ansvarlig for ikke-opfyldelse, som skyldes svigtende leveringer fra underleverandører. 
Hvis ikke andet er aftalt, vil betalingsbetingelserne være 20 dage netto, dog har Sælger til enhver tid ret til at lade levering betinge af kontant betaling. Sker betaling ikke rettidig forbeholder sælger sig ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på EUR 15,00 (DKK 115,00). Købers betaling af opkrævningsgebyr afskærer ikke Sælger fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser. SmartTec Nordic A/S kan tilbyde kreditkortbetaling for levering til kunder der ikke forudgående har indgået en aftale om fakturering. For kunder uden for Danmark (Grønland og Færøerne undtaget), Tyskland og Schweiz er det kun muligt at handle ved brug af kreditkort. Ved direkte leverancer fra producent til køber gælder producentens betingelser, hvis intet andet er aftalt. 
Leverancer kan forekomme fra virksomhedens lagre i Europa, dog vil det altid fremgå af ordrebekræftelsen tydeligt hvad fragtomkostningerne på den pågældende forsendelse udgør. På samme måde kan SmartTec Nordic A/S også lade vare sendes direkte fra producenten. 

4. Ophavsrettigheder, patenter og ansvarsbegrænsning 
Vi har taget alle rimelige, forretningsmæssige forholdsregler for at sikre, at varerne ikke krænker tredjeparts patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller andre rettigheder, men vi kan ikke garantere herfor og kan ikke påtage os noget ansvar for en sådan krænkelse uanset hvorledes denne måtte opstå. Køber skal holde SmartTec Nordic A/S skadesløs i den udstrækning, SmartTec Nordic A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab. 
SmartTec Nordic A/S kan ikke gøres ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse, b) på produkter, som er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. 
I intet tilfælde er SmartTec Nordic A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab i forbindelse med leverancer. 
5. Reklamations, mangler og undersøgelsespligt 
Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert 
enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler og dels om varerne kan anvendes til det af Køber tiltænkte formål. Reklamation skal ske senest 5 dage efter at varen er modtaget. Mangler ved leverede varer kan alene gøres gældende overfor Sælger, hvis køber giver skriftlig meddelelse herom til Sælger inden 12 måneder efter leveringen af varerne. Produkter der har karakter af ”forbrugs eller slitage produkter” er ikke omfattet af anden garanti end den der evt. kan være givet fra den oprindelige producent af den pågældende vare. I enkelte tilfælde yder Sælgers leverandør en garanti der strækker sig ud over de 12 måneder, i sådanne tilfælde ydes en tilsvarende garanti. 
Reklamation skal ske skriftligt med udførlig beskrivelse af manglen, og kopi af Sælgers faktura skal vedlægges reklamationen. Såfremt mangler ved leverede varer gøres gældende i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er Sælger berettiget og forpligtet til efter eget valg at foretage omlevering eller afhjælpning eller at kreditere køber for den mangelfulde vare, og køber er i så fald forpligtet til for egen regning at tilbagelevere den mangelfulde vare til Sælger. I øvrigt er Sælger alene ansvarlig for mangler, der skyldes grov uagtsomhed hos Sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Købers opmærksomhed henledes på, at Sælger ikke selv udvikler og producerer den software, der anvendes i Sælgers produkter. Det er derfor alene købers eget ansvar på faglig korrekt måde at kontrollere, om der er computervirus i den pågældende software, forinden produktet anvendes, og Sælger har intet ansvar herfor. 
I tilfælde af transportskade, er det købers pligt til omgående at dokumentere skaden, samt rette den fornødne kontakt til sælger og transportør, herunder skriftligt at sikre sig transportørens anerkendelse af skaden. 

6. Returnering af varer 
Berettiget returnering af leverede varer kan ske inden for 14 dage efter aftale med sælgers ordrekontor, som skal kontaktes i hvert enkelt tilfælde. Vare der ønskes returneret efter 14 dage kan kun ske efter særskilt aftale med Sælgers kontor og kun efter samtykke fra en ledende medarbejder. Kreditering sker efter et fradrag på 20%, dog min. kr. 100,00. Returnering sker for Købers regning og risiko. Varen kan kun returneres i original, ubrudt emballage. Software kan ikke returneres. Ved kontakt med ordrekontoret udleveres et returnummer, når fakturanummer og returneringsårsag oplyses. Dette returnummer skal ledsage de returnerede varer. Varer der er fremskaffet specielt eller fremstillet efter kundens specifikationer kan ikke returneres. 

7. Brug af Personlige data 
"Personlige data" betyder - i forbindelse med enhver Kunde, eller enhver repræsentant for enhver kunde, som er (i begge tilfælde) en levende person - alle data, hvor ud fra (enten alene eller kombineret med anden information, som Virksomheden er i besiddelse af) Virksomheden kan identificere pågældende Kunde eller pågældende repræsentant, uanset hvordan eller hvornår pågældende data er tilvejebragt. 
Virksomheden kan fra tid til anden anvende Personlige data til nogle eller alle følgende formål: 
i. Afgørelse af om der skal indgås en kontrakt eller aftale med pågældende Kunde. Det kan omfatte indhentelse af kreditoplysninger om en Kunde eller en Kundes hovedrepræsentanter; 
ii. Ordreopfyldelse 
iii. Kontoadministration 
iv. Direkte markedsføring af Virksomhedens produkter og tjenesteydelser og/eller produkter og tjenesteydelser fra andre virksomheder i Smarttec gruppen eller tredjeparter, som Virksomheden mener, kan være af interesse for Kunden eller dennes repræsentanter; 
v. Forebyggelse eller opklaring af kriminalitet og sikkerhedsmæssige formål; og kan kontakte Kunden i forbindelse med ethvert af disse formål pr. telefon, fax, telex, brev eller på anden skriftlig måde eller SMS. 
Anvendelsen af de Personlige data kan omfatte: 
i. Videregivelse af pågældende Personlige data til Virksomhedens agenter, rådgivere og repræsentanter, som kan anvende pågældende data på virksomhedens vegne; 
ii. Videregivelse af pågældende Personlige data til andre virksomheder i Smarttec koncernen, hvis produkter og tjenesteydelser, Virksomheden mener, kan være af interesse for pågældende Kunde eller repræsentant; 
iii. Videregivelse af pågældende Personlige data til tredjeparter, hvis produkter og tjenesteydelser, Virksomheden mener, kan være af interesse for pågældende Kunde eller repræsentant; 
iv. Overførsel af Personlige data til lande uden for EØS, inklusive lande hvis lovgivning muligvis ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af Personlige data. Virksomheden vil kun overføre Personlige data til virksomheder i lande uden for EØS, hvor disse virksomheder, har garanteret Virksomheden den samme beskyttelse, som pågældende Personlige data ville have fået i Danmark. 
Virksomheden antager, at Virksomheden må bruge Personlige data til alle disse formål med mindre og indtil Virksomheden er blevet underrettet om det modsatte. Hvis Kunden ikke ønsker, at hans eller hendes Personlige data anvendes til et eller flere af ovennævnte formål, bedes De kontakte SmartTec Nordic A/S, Rugvænget 19B, 2630 Taastrup. 

8. Lovvalg og værneting 
Enhver tvist mellem Sælger og køber afgøres efter dansk ret ved Sø-og Handelsretten i København, idet Sælger dog har ret til i hvert enkelt tilfælde at forlange, at tvister afgøres ved købers værneting eller ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.